Behandelovereenkomst Logopediepraktijk LiAn

Onlangs heeft u zich bij logopediepraktijk LiAn aangemeld. Wij gaan uit van een positieve werkwijze en samenwerking. Voordat een onderzoek of behandeling kan starten, vragen wij u eerst deze behandelovereenkomst te lezen en te ondertekenen.

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld.

Behandeling
U of uw kind is verwezen in verband met klachten op het gebied van:__________________________________________

De behandeling zal plaatsvinden in de praktijk met een frequentie van 1 of 2 maal per week. Een behandeling duurt een half uur, waarvan wij 25 minuten samenwerken en 5 minuten besteden aan verslaglegging en administratie. Van u vragen wij een actieve deelname en het opvolgen van adviezen in het belang van het effect van de behandeling. Indien u of uw kind huiswerk of opdrachten krijgt, dient dit wekelijks gemaakt en meegenomen te worden naar de behandeling. Als ouders/verzorgers/cliënt is het uw verantwoordelijkheid dat het huiswerk gemaakt wordt. Wanneer het huiswerk op structurele basis niet wordt gemaakt kan dit aanleiding zijn om de behandeling te beëindigen, omdat de begeleiding op deze manier niet effectief is.

Vergoedingen
Logopedie wordt in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar vergoed. Bij volwassenen kan eerst aanspraak gemaakt worden op de eigen bijdrage. Dit kan nagevraagd worden bij de zorgverzekering. Mocht de behandeling op eigen kosten uitgevoerd worden, wordt een tarief van €37,50 per behandeling bij u in rekening gebracht. Dit wordt voorafgaand aan de eerste behandeling met u besproken.

Bereikbaarheid
De praktijk op Reeweg Oost 71 is op maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar op 078-6390805. De dependance op de Gravensingel 1011 is op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te bereiken op telefoonnummer 078-6168224. De praktijk is ook per mail bereikbaar via info@logopediepraktijklian.nl.

Wanneer wij niet in de gelegenheid zijn de telefoon op te nemen, vragen wij u de voicemail in te spreken onder vermelding van de naam (van uw kind) en telefoonnummer en de naam van de logopedist voor wie u belt. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk terugbellen.

Afzeggen van een afspraak
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd via het telefoonnummer van de juiste locatie. Bij geen gehoor gaarne de voicemail inspreken.

Mocht u of uw kind ’s morgens ziek blijken te zijn, dan kunt u tot 9:00 uur afbellen. Na 9:00 uur brengen wij het tarief voor niet nagekomen afspraken in rekening.

Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u persoonlijk in rekening gebracht.

Het tarief voor de niet nagekomen afspraak bedraagt € 32,50.

Omgang persoonsgegevens en klachtenregeling
De omgang persoonsgegevens, klachtenregeling en het privacyreglement staan op de praktijkwebsite, www.logopediepraktijklian.nl, vermeld. Tevens kunt u deze opvragen bij de behandelend logopedist van Logopediepraktijk LiAn. Logopediepraktijk LiAn werkt volgens de algemene vordering gegevensbescherming (AVG).

Voor de kwaliteitstoets logopedie kan het logopedisch dossier van u of uw kind door auditoren, in vertrouwen, ingezien worden.

Werkwijze
Na een intakegesprek kan een observatie en/of onderzoek plaatsvinden. In de meeste gevallen wordt naar aanleiding van deze gegevens een verslag en behandelplan opgesteld. Het is zeer wenselijk dat u aanwezig bent bij de behandeling. In een enkel geval is het wenselijk dat de behandeling alleen met uw kind plaatsvindt.

Tussentijds kunt u of kunnen andere betrokkenen (bv. leerkracht, met uw toestemming) contact opnemen met de behandelend logopedist voor vragen over de voortgang of het delen van relevante informatie. Voor elk overlegmoment is een nieuwe toestemming voor nodig. Bij de afronding wordt een evaluatieverslag geschreven. Dit wordt met u besproken en naar de huisarts/verwijzer gestuurd. Indien gewenst, wordt er ook een exemplaar voor bv. de leerkracht meegegeven.

Na de afronding krijgt u een mail toegestuurd in verband met de evaluatie van het behandeltraject, waarbij u gevraagd wordt deze in te vullen.

Ondertekening
Door ondertekening verklaart u met al het bovenstaande akkoord te gaan.

Plaats, datum:

Naam cliënt:                                                                       Naam logopedist:

Handtekening ouder(s)/verzorger(s):                              Handtekening logopedist:

(Bij scheiding en gezamenlijke voogdij dienen beide ouders te tekenen)

Wij hopen op een prettige samenwerking.
Het origineel van deze overeenkomst wordt in het dossier bewaard en een kopie is voor uzelf.