Dyslexie

Wat is dyslexie?
Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen. De definitie van dyslexie volgens Stichting Dyslexie Nederland (2021) is: “een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of  een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking”. Moeilijkheden met lezen en spellen geeft problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Wat doet de logopedist bij dyslexie?
Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid. Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. Dat de behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van het gevolg ervan is zonder twijfel waar. In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Daarnaast wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen. Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingproblemen hebben vaak verband met logopedische stoornissen.

Bron: www.logopedie.nl

Vergoede zorg
Mocht uw kind ook na een lange begeleidingsperiode op school of bij een logopedist/remedial teacher nog veel moeite hebben met het technisch lezen en de spelling kan er sprake zijn van ernstige dyslexie. Kinderen die aan de volgende voorwaarde voldoen maken een grote kans op de vergoedingsregeling voor onderzoek naar en behandeling van ernstige dyslexie:

  • Op woordlezen behoort de leerling op drie achtereenvolgende meetmomenten tot de zwakste 10% (DMT kaart 1, 2, 3, E-score op elke kaart/totaal op de 3 kaarten samen ook een E-score).

Logopediepraktijk LiAn werkt nauw samen met Kinderpraktijk Heijligers en Treep. Indien er (mogelijk) sprake is van dyslexie wordt onderzoek naar en/of behandeling van dyslexie door beide praktijken uitgevoerd.

Neem voor meer informatie contact met ons op en/of kijk op www.dyslexiecentraal.nl.